Próximos eventos

Buscador de eventos jurídicos

Mapa de eventos

¿Quieres recibir eventos como este en tu email?

EGAP, Calle Madrid, 2-4, Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
(A Coruña) (ver mapa)

Leer más

O 9 de marzo de 2018 entrou en vigor a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (LCSP). A lei establece un novo marco regulador do sistema de contratación pública, con vocación de ser máis eficiente, transparente e íntegro, e de mellorar as condicións de acceso a este, facilitando, en particular, a participación das PEMES.Transcorrido o primeiro ano de vixencia da lei procede realizar un balance da aplicación das principais modificacións introducidas por esta, valorando o alcance da súa execución e as dificultades que presenta. Así mesmo, coa celebración desta xornada preténdese propiciar o debate ao redor daqueles aspectos máis innovadores e relevantes da LCSP desde o punto de vista xurídico e da xestión pública.

Organizadores

Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP)

Añadir a calendario

web del evento